СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

  • Љиљана E. Петровачки Филозофски факултет, Нови Сад – Српски језик и лингвистика
  • Милица M. Савић Филозофски факултет, Нови Сад – Језик и књижевност, докторанд

Сажетак

У раду су сагледане могућности илустративног представљања језичких појмова, категорија, принципа и законитости уз помоћ стрипа у настави српског језика. Указано је на начине употребе додатног материјала тог типа у различитим фазама обраде градива из синтаксе, као и на значај примене визуелних средстава за приказивање разноврсних комуникативних ситуација. Истакнута су преимућства таквог методичког приступа за остваривање принципа очигледности у настави, те је презентована одабрана језичка и граматичка грађа о реченичним конструкцијама, моделима и типовима за коју су осмишљене и разрађене апликације у виду репрезентативних стриповних предложака.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана E.; САВИЋ, Милица M.. СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 11-28, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/253>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.11-28.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

методика наставе српског језика, додатни материјал, стрип, реченичне конструкције