МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ НА ЛИНГВИСТИЧКОЈ СЕКЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

  • Кристина Н. Стаменковић Универзитет у Београду Филолошки факултет Докторске студије српског језика

Сажетак

У раду је представљен методички приступ граматичкој терминологији. Изложени методички модел предвиђен је за обраду у току три часа лингвистичке секције у трећем разреду средње школе. С ослонцем у комуникативном приступу, (а) ученицима се скреће пажња на проблеме формирања и стабилизовања терминолошких система; (б) залази се у постулате терминологије као лингвистичке дисциплине; (в) ближе се упознаје са нашим језикословним терминолошким речницима и на крају се (г) на примеру Писменице српскога језика анализирају етимологија и структура граматичког терминолошког апарата из прве половине 19. века у поређењу са савременим стањем. Кроз реализацију часова метајезички систем посматра се у дијахронијском кључу, чиме се успоставља корелација са већ обрађеним градивом из историје језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Bugarski, R. (2007). Lingvistika u primeni. Beograd: Čigoja štampa.

Вељковић Станковић, Д. (2007). Комуникативни приступ у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Veljković Stanković, D. (2007). Komunikativni pristup u nastavi srpskog jezika. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Гортан-Премк, Д. (1969). Приступ обради падежних синтагми у средњој школи. Наш језик 17: 143–154. [Gortan-Premk, D. (1969). Pristup obradi padežnih sintagmi u srednjoj školi. Naš jezik 17: 143–154].

Гортан-Премк, Д. (2004). Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Gortan-Premk, D. (2004). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskome jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].

Грицкат, И. (1964). Покушаји стварања српске научне терминологије средином прошлог века. Наш језик 14: 130–140. [Grickat, I. (1964). Pokušaji stvaranja srpske naučne terminologije sredinom prošlog veka. Naš jezik 14: 130–140].

Драгићевић, Р. (2010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике. [Dragićević, R. (2010). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike].

Јовановић, В. (2016). Терминографија и сродне дисциплине (из угла српске и словенске лингвистике), у Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, ур. С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (Београд: Институт за српски језик): 261–272. [Jovanović, V. (2016). Terminografija i srodne discipline (iz ugla srpske i slovenske lingvistike), u Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa, ur. S. Ristić, I. Lazić Konjik, N. Ivanović (Beograd: Institut za srpski jezik): 261–272].

Kristal, D. (1988). Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit.

Левушкина, P., Јовановић, B. (2018). Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века, у Слов'янське термiнознавство кiнца ХХ – початку ХХI cтолiть : Колективна монографiя членiв Термiнологiчноï комiciï при Мiжнародному комiтетi славiстiв, ур. В. Iващенко (Киïв: Видавництво Жнець): 529–543. [Levuškina, R., Jovanović, V. (2018). Terminološki rečnici na srpskom jeziku i u srpskoj lingvistici krajem 20. i početkom 21. veka, u Slov'jansьke terminoznavstvo kinca XX – počatku XXI stolitь : Kolektivna monografija členiv Terminologičnoj komisii pri Mižnarodnomu komiteti slavistiv, ur. V. Ivaščenko (Kijv: Vidavnictvo Žnecь): 529–543].

Ломпар, В. (2016). Врсте речи и граматичка пракса (од Вука до данас). Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Lompar, V. (2016). Vrste reči i gramatička praksa (od Vuka do danas). Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Мацановић, А. (2018). Српска језикословна терминологија у 19. веку. Београд: Институт за српски језик САНУ. [Маcanović, A. (2018). Srpska jezikoslovna terminologija u 19. veku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU].

Милановић, А. (2014). Језик Јована Суботића. Београд: Чигоја штампа. [Milanović, A. (2014). Jezik Jovana Subotića. Beograd: Čigoja štampa].

Обућина, П. (2011). Вуков граматички терминосистем и савремени граматички метајезик. Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1: 313–327. [Obućina, P. (2011). Vukov gramatički terminosistem i savremeni gramatički metajezik. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40/1: 313–327].

Радовић-Тешић, М. (2011). Граматички и лингвистички појмовник. Београд: Учитељски факултет. [Radović-Tešić, M. (2011). Gramatički i lingvistički pojmovnik. Beograd: Učiteljski fakultet].

Речник српскога језика (2011). Нови Сад: Матица српска. [Rečnik srpskoga jezika (2011). Novi Sad: Matica srpska].

Simeon, R. (1969). Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Zagreb: Matica hrvatska.

Srpskohrvatski jezik, Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja (1971). Beograd: Interpres.

Стефановић Караџић, В. (1968). Писменица Сербскога ïезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербиïанцем, у Виенни, 1814, у О језику и књижевности I (Београд: Просвета): 21–121. [Stefanović Karadžić, V. (1968). Pismenica Serbskoga ïеzika po govoru prostoga naroda napisana Vukom Stefanovićem Serbiïancem, u Vienni, 1814, u O jeziku i književnosti I (Beograd: Prosveta): 21–121].

Суботић, Љ. (1984). Судбина партиципа у књижевном језику код Срба у 19. веку. Прилози проучавању језика 20: 5–81. [Subotić. Lj. (1984). Sudbina participa u književnom jeziku kod Srba u 19. veku. Prilozi proučavanju jezika 20: 5–81].

Фасмер, М. (1986–1987). Этимологический словарь русского языка, I–IV. Москва: Прогресс. [Fasmer, M. (1986–1987). Etimologičeskij slovarь ruskogo jazyka, I–IV. Moskva: Progress].

Шипка, Д. (1998). Основи лексикологије и сродних дисциплина. Нови Сад: Матица српска. [Šipka, D. (1998). Osnovi leksikologije i srodnih disciрlina. Novi Sad: Matica srрska].
Објављено
26. 12. 2022.
Како цитирати
СТАМЕНКОВИЋ, Кристина Н.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ НА ЛИНГВИСТИЧКОЈ СЕКЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 41-60, dec. 2022. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1975>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.41-60.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА