МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ НА ЛИНГВИСТИЧКОЈ СЕКЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Главни садржај чланка

Кристина Н. Стаменковић

Сажетак

У раду је представљен методички приступ граматичкој терминологији. Изложени методички модел предвиђен је за обраду у току три часа лингвистичке секције у трећем разреду средње школе. С ослонцем у комуникативном приступу, (а) ученицима се скреће пажња на проблеме формирања и стабилизовања терминолошких система; (б) залази се у постулате терминологије као лингвистичке дисциплине; (в) ближе се упознаје са нашим језикословним терминолошким речницима и на крају се (г) на примеру Писменице српскога језика анализирају етимологија и структура граматичког терминолошког апарата из прве половине 19. века у поређењу са савременим стањем. Кроз реализацију часова метајезички систем посматра се у дијахронијском кључу, чиме се успоставља корелација са већ обрађеним градивом из историје језика.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Стаменковић, К. Н. (2022). МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕРМИНОЛОГИЈИ НА ЛИНГВИСТИЧКОЈ СЕКЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, 13(13), 41–60. https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.41-60
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Референце

Bugarski, R. (2007). Lingvistika u primeni. Beograd: Čigoja štampa.

Вељковић Станковић, Д. (2007). Комуникативни приступ у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Veljković Stanković, D. (2007). Komunikativni pristup u nastavi srpskog jezika. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Гортан-Премк, Д. (1969). Приступ обради падежних синтагми у средњој школи. Наш језик 17: 143–154. [Gortan-Premk, D. (1969). Pristup obradi padežnih sintagmi u srednjoj školi. Naš jezik 17: 143–154].

Гортан-Премк, Д. (2004). Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Gortan-Premk, D. (2004). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskome jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].

Грицкат, И. (1964). Покушаји стварања српске научне терминологије средином прошлог века. Наш језик 14: 130–140. [Grickat, I. (1964). Pokušaji stvaranja srpske naučne terminologije sredinom prošlog veka. Naš jezik 14: 130–140].

Драгићевић, Р. (2010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике. [Dragićević, R. (2010). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike].

Јовановић, В. (2016). Терминографија и сродне дисциплине (из угла српске и словенске лингвистике), у Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, ур. С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (Београд: Институт за српски језик): 261–272. [Jovanović, V. (2016). Terminografija i srodne discipline (iz ugla srpske i slovenske lingvistike), u Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa, ur. S. Ristić, I. Lazić Konjik, N. Ivanović (Beograd: Institut za srpski jezik): 261–272].

Kristal, D. (1988). Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit.

Левушкина, P., Јовановић, B. (2018). Терминолошки речници на српском језику и у српској лингвистици крајем 20. и почетком 21. века, у Слов'янське термiнознавство кiнца ХХ – початку ХХI cтолiть : Колективна монографiя членiв Термiнологiчноï комiciï при Мiжнародному комiтетi славiстiв, ур. В. Iващенко (Киïв: Видавництво Жнець): 529–543. [Levuškina, R., Jovanović, V. (2018). Terminološki rečnici na srpskom jeziku i u srpskoj lingvistici krajem 20. i početkom 21. veka, u Slov'jansьke terminoznavstvo kinca XX – počatku XXI stolitь : Kolektivna monografija členiv Terminologičnoj komisii pri Mižnarodnomu komiteti slavistiv, ur. V. Ivaščenko (Kijv: Vidavnictvo Žnecь): 529–543].

Ломпар, В. (2016). Врсте речи и граматичка пракса (од Вука до данас). Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Lompar, V. (2016). Vrste reči i gramatička praksa (od Vuka do danas). Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Мацановић, А. (2018). Српска језикословна терминологија у 19. веку. Београд: Институт за српски језик САНУ. [Маcanović, A. (2018). Srpska jezikoslovna terminologija u 19. veku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU].

Милановић, А. (2014). Језик Јована Суботића. Београд: Чигоја штампа. [Milanović, A. (2014). Jezik Jovana Subotića. Beograd: Čigoja štampa].

Обућина, П. (2011). Вуков граматички терминосистем и савремени граматички метајезик. Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1: 313–327. [Obućina, P. (2011). Vukov gramatički terminosistem i savremeni gramatički metajezik. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40/1: 313–327].

Радовић-Тешић, М. (2011). Граматички и лингвистички појмовник. Београд: Учитељски факултет. [Radović-Tešić, M. (2011). Gramatički i lingvistički pojmovnik. Beograd: Učiteljski fakultet].

Речник српскога језика (2011). Нови Сад: Матица српска. [Rečnik srpskoga jezika (2011). Novi Sad: Matica srpska].

Simeon, R. (1969). Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Zagreb: Matica hrvatska.

Srpskohrvatski jezik, Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja (1971). Beograd: Interpres.

Стефановић Караџић, В. (1968). Писменица Сербскога ïезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербиïанцем, у Виенни, 1814, у О језику и књижевности I (Београд: Просвета): 21–121. [Stefanović Karadžić, V. (1968). Pismenica Serbskoga ïеzika po govoru prostoga naroda napisana Vukom Stefanovićem Serbiïancem, u Vienni, 1814, u O jeziku i književnosti I (Beograd: Prosveta): 21–121].

Суботић, Љ. (1984). Судбина партиципа у књижевном језику код Срба у 19. веку. Прилози проучавању језика 20: 5–81. [Subotić. Lj. (1984). Sudbina participa u književnom jeziku kod Srba u 19. veku. Prilozi proučavanju jezika 20: 5–81].

Фасмер, М. (1986–1987). Этимологический словарь русского языка, I–IV. Москва: Прогресс. [Fasmer, M. (1986–1987). Etimologičeskij slovarь ruskogo jazyka, I–IV. Moskva: Progress].

Шипка, Д. (1998). Основи лексикологије и сродних дисциплина. Нови Сад: Матица српска. [Šipka, D. (1998). Osnovi leksikologije i srodnih disciрlina. Novi Sad: Matica srрska].