МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДРАМИ "КОШТАНА" БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

  • Веселин Р. Булатовић Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Докторске студије Методике разредне наставе; Ужице ЈУ ОШ „Алекса Ђилас Бећо“ Мојковац

Сажетак

Предмет рада „Методички приступ драми Коштана Борисава Станковића“ подразумијева свеобухватно сагледавање драме и изналажење методичких приступа у тумачењу њене тематске, естетске, стилске и идејне структуре. У методичкој теорији и пракси, како код нас, тако и у свијету, постоји читав низ поступака који се примјењују у тумачењу књижевног дјела. Кроз примијењени методички поступак наглашен је значај овог жанра у савременом тренутку науке о књижевности и у наставној пракси, то јест потврђена је чињеница да без изграђеног методичког система нема успјешног увођења ученика у свијет конкретног књижевног дјела, као ни разумијевања и изграђивања афинитета према књижевној умјетности. Добро осмишљен методички приступ обезбјеђује успјех у тумачењу књижевног дјела и ствара неопходне претпоставке за даље свестрано изграђивање и образовање ученика. На тај начин ученици се оспособљавају да самостално улазе у свијет књижевног дјела, да логички размишљају и доносе сопствене закључке и судове.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Андрић, М. (1996). Методички прилази књижевноуметничком делу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност. [Andrić, M. (1996). Metodički prilazi književnoumetničkom delu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost.]
Бајчетић, П. (1987). „Драмска прича“, у књизи: Борисав Станковић, Драме, приредио Предраг Бајчетић, Београд: Нолит. [Bajčetić, P. (1987). „Dramska priča“, u knjizi: Borisav Stanković, Drame, priredio Predrag Bajčetić, Beograd: Nolit.]
Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај. [Ilić, P. (1998). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj.]
Јовичић, В. (1969). „Песма и певање у књижевном делу Борисава Станковића“, Летопис Матице српске, књ. 404, св. 5, Нови Сад, новембар, стр. 545–554. [Jovičić, V. (1969). „Pesma i pevanje u književnom delu Borisava Stankovića“, Letopis Matice srpske, knj. 404, sv. 5, Novi Sad, novembar, str. 545–554.]
Марјановић П. (1985). Борисав Станковић: „Коштана“, Југословенски драмски писци XX века I. Нови Сад: Академија уметности. [Marjanović, P. (1985). Borisav Stanković: „Koštana“, Jugoslovenski dramski pisci XX veka I. Novi Sad: Akademija umetnosti.]
Николић М. (2006). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M. (2006). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Палавестра, П. (1960). Борисав Станковић – избор. Сарајево: Свјетлост. [Palavestra, P. (1960). Borisav Stanković – izbor. Sarajevo: Svjetlost.]
Пешикан-Љуштановић, Љ. (2009). Кад је била кнежева вечера. Музеј позоришне уметности Војводине, Нови Сад. [Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2009). Kad je bila kneževa večera. Novi Sad: Muzej pozorišne umetnosti Vojvodine.]
Predmetni program za predmet Crnogorski jezik i književnost za I, II, III i IV razred opšte gimnazije (2011). Podgorica: Zavod za školstvo.
Протић, М. (1972). Бора Станковић према нашем реализму XIX века. Српска књижевност у књижевној критици, Београд: Нолит. [Protić, M. (1972). Bora Stanković prema našem realizmu XIX veka. Srpska književnost u književnoj kritici, Beograd: Nolit.]
Rosandić, D. (1978). Književnost u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
Станковић, Б. (1983). Коштана. Београд: Просвета. [Stanković, B. (1983). Koštana. Beograd: Prosveta.]
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
БУЛАТОВИЋ, Веселин Р.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДРАМИ "КОШТАНА" БОРИСАВА СТАНКОВИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 95-114, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1855>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.95-114.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ