МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЕТИМОЛОГИЈИ НА ЧАСОВИМА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

  • Валентина M. Илић

Сажетак

У раду је представљен методички приступ уводу у етимологију. Имајући у виду обим (три наставна часа), намену (обрада на часовима лингвистичке секције у трећем разреду средње школе), као и слабу заступљеност дијахронијске перспективе науци о језику у наставним програмима, овај методички триптих осмишљен је зарад упознавања с основним постулатима етимолошке науке. Ученицима се – применом комуникативног приступа – (а) представља етимологија као научна дисциплина, (б) ђаци се оспособљавају за коришћење етимолошких речника, (в) а на примерима из Вукове збирке Српских народних пословица детаљно се анализирају најфреквентније именице (кућа, Бог); уз то, организацијом методичког модела остварује се корелација са садржајима из области лексикологије и с наставом књижевности, те подстиче дугорочна мотивација за ширење знања из опште културе.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Валентина M. Илић

Универзитет у Београду
Филолошки факултет – докторске студије, модул: Српски језик
Београд

Референце

Бјелетић, М. (2014). Предавање „Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику“. [Bjeletić, M. (2014). Predavanje „Etimologija kao lingvistička disciplina i rad na etimološkom rečniku“.]
https://www.youtube.com/watch?v=bG6rjGwx8GM), датум посете сајта: 15.3.2015.
Бугарски, Р. (42008). Увод у општу лингвистику. Београд: Завод за уџбенике. [Bugarski, R. (42008). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Вељковић Станковић, Д. (2013). Комуникативни приступ у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Veljković Stanković, D. (2013). Komunikativni pristup u nastavi srpskog jezika. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.]
Влајић Поповић, Ј. (2013). Речите речи: од земље до неба. Београд: Завод за уџбенике. [Vlajić Popović, J. (2013). Rečite reči: od zemlje do neba. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Драгин, Н. (2007). “Лексеме мотивисане именицом бог у омилијама светог Николаја Српског (синхроно-дијахрони приступ)“. Probleme de filologie slavă 15: 521–532. [Dragin, N. (2007). “Lekseme motivisane imenicom bog u omilijama svetog Nikolaja Srpskog (sinhrono-dijahroni pristup)“. Probleme de filologie slavă 15: 521–532.]
Драгићевић, Р. (22010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике. [Dragićević, R. (22010). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Ђорђевић, С., Шћепановић, М. (1996). Вукове народне пословице с регистром кључних речи. Београд: Нолит. [Đorđević, S., Šćepanović, M. (1996). Vukove narodne poslovice s registrom ključnih reči. Beograd: Nolit.]
Сикимић, Б. (1996). Етимологија и мале фолклорне форме. Београд: Институт за српски језик САНУ. [Sikimić, B. (1996). Etimologija i male folklorne forme. Beograd: Institut za srpski jezik SANU.]
Skok, P. (1971–1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ИЛИЋ, Валентина M.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЕТИМОЛОГИЈИ НА ЧАСОВИМА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 137-155, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1827>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.137-155.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ