Поштоване колегинице и колеге, сарадници Методичких видика,

Позивамо вас са посебним задовољством да пошаљете своје радове за нови број часописа Методички видици Филозофског факултета у Новом Саду за унапређивање наставе на свим нивоима.

Како се часопис бави различитим сегментима који обезбеђују квалитетну и савремену наставу, радови могу бити:

 • различити типови квантитативних и квалитативних истраживања и анкетирања везаних за наставу (оригинални научни радови);
 • радови из различитих области методичких проучавања наставне теорије и праксе;
 • иновативна проучавања филолошких и друштвено-хуманистичких наука која су релевантна на било који начин за унапређивање наставе и која јасно формулишу педагошке импликације датих проучавања (стручни радови);
 • прикази књига и уџбеничких комплета.

 

Садржај досадашњих бројева, пропозиције за припрему радова, као и остале податке о часопису наћи ћете на интернет страници: http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/

Рок за пријем радова је крај априла текуће године. Радове можете слати на адресу metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs Након пријема, радове ће рецензирати два анонимна рецензента и радови који добију две позитивне рецензије биће објављени у овогодишњем броју. Радови могу бити писани на свим језицима који се изучавају на Филозофском факултету у Новом Саду.

Радујемо се унапред нашој сарадњи,

 

Уредница часописа Методички видици
Филозофски факултет
Нови Сад

проф. др Биљана Радић- Бојанић

 

 

Dear colleagues and authors of papers in Metodički vidici,

We are especially delighted to invite you to send your papers for the new issue of the journal Metodički vidici (Methodical Perspectives) published by the Faculty of Philosophy in Novi Sad, which is dedicated to the improvement of the teaching theory and practice at all levels of education.

As the journal covers various aspects that surround and provide a high quality, contemporary teaching setting, your papers can be:

 • quantitative and qualitative research studies and surveys connected with teaching (original research papers);
 • papers in various areas of methodological studies of the teaching theory and practice;
 • innovative studies of philological, humanistic and social sciences which are relevant for the improvement of teaching and which clearly formulate pedagogical implications of the studies (professional papers);
 • reviews of books and course packs.

 

The tables of contents of the first four issues, the stylesheet as well as other information on the journal can be found on this website: http://metodickividici.ff.uns.ac.rs

The deadline for this year’s issue is end of April evrey year. You can send your papers to metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs. After we have received your paper, it will be reviewed by two anonymous reviewers. The papers that get two positive reviews will be published in this year's issue. The papers can be written in all the languages studied at the Faculty of Philosophy in Novi Sad.

We look forward to cooperating with you,

 

Editors of the journal Metodički vidici
Faculty of Philosophy
Novi Sad

Biljana Radić- Bojanić, PhD, Associate Professor

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeitschrift Metodički vidici,

Wir freuen uns sehr, Sie einladen zu können, Ihre Beiträge für die neue Ausgabe der Zeitschrift Metodički vidici (Methodische Perspektiven) der Philosophischen Fakultät der Universität in Novi Sad zu schicken, die zur Besserung der Unterrichtsqualität auf allen Ebenen beitragen sollten.

Da sich die Zeitschrift mit verschiedenen didaktischen Bereichen beschäftigt, die einen guten und modernen Unterricht gewährleisten sollten, erwarten wir Aufsätze aus folgenden Themenbereichen:

 • Verschiedene Arten der quantitativen und qualitativen Untersuchungen sowie Umfragen zum Unterrichtsprozess (originelle wissenschaftliche Aufsätze);
 • Aufsätze aus verschiedenen Bereichen der didaktisch-methodischen Untersuchungen zur Unterrichtstheorie und –praxis;
 • Innovative Forschungen im Bereich der Philologie, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, die relevant für Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses sind und die klare pädagogische Implikationen dieser Untersuchungen formulieren (Fachaufsätze);
 • Buchbesprechungen und Lehrwerkanalysen.

 

Der Inhalt der früheren Ausgaben, Hinweise zur Formatierung, sowie andere Informationen über die Zeitschrift können Sie auf dieser Seite finden: http://metodickividici.ff.uns.ac.rs

Wir bitten Sie freundlichst, Ihre Manuskripte bis zum 1. 4. 2017 an die E-Mail Adresse metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs einzureichen. All die Beiträge werden von zwei Gutachtern bewertet und nur die von beiden Gutachtern positiv bewerteten Manuskripte werden in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift erscheinen. Der Aufsatz kann in allen Sprachen verfasst werden, die an der Philosophischen Fakultät erlernt werden.

Wir bedanken uns für Ihre Beiträge und freuen uns auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,


Redaktion der Zeitschrift Metodički vidici
Philosophischen Fakultät
Novi Sad

Prof. Dr. Biljana Radić-Bojanić