MOGUĆNOSTI PODSTICANJA KREATIVNOSTI UČENIKA

  • Lana M. Tomčić Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju – doktorske akademske studije pedagogije

Сажетак

Polazeći od činjenice da je kreativnost važan deo celovite ličnosti, cilj ovog rada jeste pregled mogućih oblika njenog podsticanja u radu sa učenicima. Cilj se ostvaruje primenom metode teorijske analize, uz primenu tehnike analize sadržaja. U radu se polazi od različitih definicija kreativnosti, te bližeg određenja karakteristika kreativnih pojedinaca. Drugi deo rada odnosi se na razmatranje uloge nastavnika u procesu razvoja kreativnosti kroz sledeća pitanja: da li je kreativan nastavnik preduslov za razvoj kreativnosti kod učenika i da li u nastavi kreativnost podstičemo ili je gušimo? Rezultati analize nalaza relevantnih istraživanja i proučavane literature upućuju na određeni broj razrađenih strategija u okviru nastave, vannastavnih i vanškolskih aktivnosti, koji su predstavljeni u radu. U zaključnim razmatranjima predstavljene su pedagoške implikacije proučavanja date problematike.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Bačlija-Sušić, B., Sućeska-Ligutić, R. (2017). „Poticanje kreativnih sposobnosti učenika glazbenih školaˮ. Metodički ogledi 24(1): 73–94.
Balažević, E. (2010). „Kreativnost u nastaviˮ. Život i škola 23(1): 181–184.
Bognar, L. (2012). „Kreativnost u nastaviˮ. Napredak 153(1): 9–20.
Бодрожа, Б., Максић, С., Павловић, Ј. (2013). „Испољавање и подстицање креативности у основној школи из перспективе наставникаˮ. Зборник Института за педагошка истраживања 45(1): 108–130 [Bodroža, B., Maksić, S., Pavlović, J. (2013). „Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz perspektive nastavnika“. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 45(1): 108–130].
Dubovicki, S. (2012). „Poticanje kreativnosti u udžbenicima razredne nastaveˮ. Pedagogijska istraživanja 9(1–2): 205–221.
Ђорђевић, Ј. (2014). „Креативност – подстицаји и неговањаˮ, у Даровитост и креативност – развојна перспектива креативне перформансе, ур. Г. Гојков и С. Пртљага (Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Павловˮ): 43–44 [Đorđević, J. (2014). „Kreativnost – podsticaji i negovanja“, u Darovitost i kreativnost – razvojna perspektiva kreativne performanse, ur. G. Gojkov i S. Prtljaga (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Pavlovˮ): 43–44].
Ђорђевић, В. (2014). „Компјутерске игре у служби подстицања креативности и стваралаштва код децеˮ. Глас библиотеке 20: 23–32 [Đorđević, V. (2014). „Kompjuterske igre u službi podsticanja kreativnosti i stvaralaštva kod deceˮ. Glas biblioteke 20: 23–32].
Fudurić, B. (2012). „Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnostiˮ. Napredak 153(1): 107–116.
Jukić, R. (2010). „Metodički stil i takt nastavnika kao poticaj kreativnosti učenikaˮ. Pedagogijska istraživanja 7(2): 291–305.
Koludrović, M., Reić-Ercegovac, I. (2010). „Poticanje učenika na kreativno mišljenje u savremenoj nastaviˮ. Odgojne znanosti 12(2): 427–439.
Копас-Вукашиновић, Е. (2006). „Улога игре у развоју деце предшколског и млађег школског узрастаˮ. Зборник Института за педагошка истраживања 38(1): 174–189 [Kopas-Vukašinović, E. (2006). „Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrastaˮ. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 38(1): 174–189].
Kulić, B. i sar. (2008). Oseti umetnost: interkulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji. Novi Sad: Galerija Matice srpske.
Kunac, S. (2015). „Kreativnost i pedagogijaˮ. Napredak 156(4): 423–446.
Laketa, S. (2015). „Efekat savremene interpretacije narodnih epskih pesama na uspešnost tumačenja narodnih poslovicaˮ. Obrazovna tehnologija 4: 325–342.
Laketa, S. (2016a). „Savremeni pristup interpretaciji narodne epske pesme Marko Kraljević i beg Konstadinˮ. Obrazovna tehnologija 1: 57–66.
Лакета, С. (2016б). „Анализа експерименталних ефеката увођења иновативних модела у настави српског језика и књижевностиˮ. Годишњак Српске академије образовања 12: 137–146 [Laketa, S. (2016b). „Analiza eksperimentalnih efekata uvođenja inovativnih modela u nastavi srpskog jezika i književnostiˮ. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja 12: 137–146].
Laketa, S. (2016c). „Utjecaj suvremenog pristupa u tumačenju epske pjesme na kreativnost učenikaˮ. Metodički ogledi 23(2): 121–139.
Majl, A. (1968). Kreativnost u nastavi. Sarajevo: Svjetlost.
Maksimović, A., Stančić, M. (2012). „Nastavne metode iz perspektive nastavnikaˮ. Metodički obzori 7(1): 69–82.
Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2003). „Мерење креативности деце помоћу тестоваˮ. Зборник Института за педагошка истраживања 36: 85–105 [Maksić, S., Đurišić-Bojanović, M. (2003). „Merenje kreativnosti dece pomoću testovaˮ. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 36: 85–105].
Maksić, S. (2006). Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Maksić, S. (2015). „Darovitost, talenti i kreativnost: od merenja do implicitnih teorijaˮ, u O kreativnosti i umetnosti – savremena psihološka istraživanja, ur. B. Dimitrijević (Niš: Izdavački centar Filozofskog fakulteta): 11–27.
Ninčević, M., Jurić, D. (2016). „Uloga kompetencije kreativnosti i socijalne kompetencije u nastavi vjeronaukaˮ. Obnovljeni život 71(2): 247–257.
Pavlović, J., Maksić, S. (2014). „Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole: studija slučajaˮ. Psihologija 47(4): 465–483.
Perić, B. (2013). „Kreativnost u nastaviˮ. Teorijski i praktični problemi i rasprave: 145–151.
Portner-Pavićević, J., Večei-Funda, V., Janjušić, D. (2014). „Kreativnost – između mitova i istineˮ, u Darovitost i kreativnost – razvojna perspektiva kreativne performanse, ur. G. Gojkov i S. Prtljaga (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Pavlovˮ): 79–80.
Simel, S., Gazibara, S. (2013). „Kreativnost u nastavi hrvatskoga jezikaˮ. Život i škola 29(1): 188–204.
Somolanji, I., Bognar, L. (2008). „Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetimaˮ. Život i škola 19: 87–94.
Stevanović, M. (2003). Modeli kreativne nastave. Rijeka: Andromeda.
Стевановић, Ј., Димитријевић, М. (2013). „Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевностиˮ. Зборник Института за педагошка истраживања 45(2): 381–403 [Stevanović, J., Dimitrijević, M. (2013). „Podsticanje inicijative, saradnje i stvaralaštva u nastavi srpskog jezika i književnostiˮ. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 45(2): 381–403].
Škojo, T. (2013). „Kreativnost učenika srednjih škola u nastavi umjetničkoga područjaˮ. Život i škola vol. 59, br. 29(1): 300–316.
Zrilić, S. & Košta, T. (2009). „Učitelj – kreator izvannastavnih aktivnostiˮ. Magistra ladertina 4(1): 159–170.
Zuliani, Đ., Matić, M., Keteleš, V. (2012). „Poticanje kreativnosti u nastavi informatikeˮ. Teorijski i praktični problemi i rasprave: 25–37.
Објављено
25. 10. 2020.
Како цитирати
TOMČIĆ, Lana M.. MOGUĆNOSTI PODSTICANJA KREATIVNOSTI UČENIKA. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 309-326, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1925>. Датум приступа: 25 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.309-326.
Bрој часописа
Секција
ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ