AKTIVIZUJÚCE METÓDY A STRATÉGIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VO VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  • Daniela M. Marčoková OŠ „Ljudovit Štur”, Kisač
  • Jarmila A. Hodoličová Univerzita v Novom Sade, Filozofi cká fakulta

Сажетак

Pojmom inovačné trendy môžeme v pedagogike označiť nové tendencie smerujúce k dosiahnutiu pozitívnych zmien vo vyučovacom procese. Inovácie vo vyučovacom procese sa najčastejšie vzťahujú na nové metódy a stratégií vyučovania, ktoré sú síce efektívnejšie, no vyžadujú si viac času na prípravu a realizáciu. Tieto metódy už nie sú založené len na získanie nových poznatkov, ale ich cieľom je naučiť žiakov s danými poznatkami pracovať, vyhľadávať ich a riešiť problémové úlohy. Žiaci sa učia prostredníctvom týchto metód spolupracovať a niesť zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Uvádzame i model intergrovaného vyčovania slovenského jazyka v 3. ročníku základnej školy s uplatnením aktivizujúcich vyučujúcich metód.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
MARČOKOVÁ, Daniela M.; HODOLIČOVÁ, Jarmila A.. AKTIVIZUJÚCE METÓDY A STRATÉGIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VO VYUČOVANÍ SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 153-164, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1062>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.153-164.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

vyučujúce metódy, intrizívna motivácia, zážitkovo – skúsenostné vyučovanie, integračná kognitívno – komunikačná koncepcia, model intergrovaného vyčovania slovenského jazyka v 3. ročníku základnej školy