ПОЛИТИЧКО-ИДЕОЛОШКИ АСПЕКАТ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У ПОСЛЕРАТНОЈ НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ (1945–1953)

  • Биљана J. Стикић Природно-математички факултет, Нови Сад

Сажетак

У циљу добијања само основних информација о датој теми, у раду се приказује и анализира садржај средњошколских наставних програма, као и садржај два изабрана уџбеника француског језика који су објављени у Београду непосредно након Другог светског рата. Анализа се врши са аспекта заступљености интеркултурних компоненти политичко-идеолошког карактера као одраза принципа и вредности пропагираних у тадашњој Србији која је била у саставу југословенске федерације. Наставни програми, те тако и уџбеници, увели су и јасно позиционирали ове вредности у односу на француско друштво. Бројни текстови у форми лекција, углавном изабрани као одломци из дела најпознатијих француских књижевника, били су стављени у функцију експлицитног и имплицитног подржавања приципа југословенског социјализма. Због чињенице да је таква друштвено-политичка стварност, уз игнорисање чињеница о савременом француском капиталистичком друштву и периода монархије, транспонована преко текстова идеолошки прихватљивих периода и догађаја из раније историје Француске, интеркултуралност је, у извесној мери, имала карактеристике идеолошке ретроградне темпоралне транспозиције.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СТИКИЋ, Биљана J.. ПОЛИТИЧКО-ИДЕОЛОШКИ АСПЕКАТ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У ПОСЛЕРАТНОЈ НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ (1945–1953). Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 97-113, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1059>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.97-113.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

интеркултуралност, идеологија, настава француског језика, НР Србија, ФНР Југославија (1945–1953)