Петковић, Људмила. " УПОТРЕБА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ МУДЛ (MOODLE) У РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)