Uhlarik, J., & Tirova, Z. 2017 Jan 13. MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA. Методички видици. [Online] 7:7