Uhlarik, J., & Tirova, Z. (2017). MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA. Методички видици, 7(7), 277-294. doi:10.19090/mv.2016.7.277-294