Davidović, .... 2017 Nov 19. TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици. [Online] 7:7