Davidović, .... 2017 Sep 25. TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици. [Online] 7:7